• TAAB - Travel Agents Association of Bengal | +91 9477476376

TAAB Sub-Committee

Sub-Committee Convenors Sub-Committee Team Members
Fair & Festival Debabrata Das – 9830213935 Ashim Paul Choudhury – 9339730148
Amitava Sarkar – 9830489892
Membership & KYM Debashish De – 9830163154 Rajib Mukherjee – 9330083300
Santu Majumdar – 9748480555
Grievance Cell Sudipto Goswamy – 9830286353 Kaushik Kar – 9331424905
Accounts & Treasury Related Sanjay Kar (Treasurer) – 9433254600/ 9433003245 Swarnavo Pal (Asst Treasurer) – 9830817005
TAAB Website Tirthankar Dey – 9874284569 Barundeb Bhattacharya – 9231581177
Krishnasish Choudhury – 9830345664